Najbliższe wydarzenia

Zapraszamy na seminarium poświęcone omówieniu zagadnień związanych tylko i wyłącznie z wchodzącym niedługo w życie nowym Prawem Wodnym w przemyśle, ze szczególnym naciskiem na nowe realia, w jakich znajdą się polskie przedsiębiorstwa. Do współprowadzenia tego spotkania zaprosiliśmy m.in. firmę Arcadis Sp. z o.o.

Zapraszamy do udziału w seminarium, które obejmie kwestie regulowane przez nowelizację Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która zacznie być stosowana z dniem 1_stycznia 2017 r. Nowe prawo wprowadza nowe wymogi w kwestii tworzenia raportów środowiskowych oraz pozyskiwania decyzji środowiskowych, istotnie odmienia kształt oceny i uzgadniania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, tym samym wzbudzając wiele wątpliwości i niejasności w praktycznym zastosowaniu nowych wymogów. Chcielibyśmy aby uczestnicy tego seminarium mogli zaktualizować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu sporządzania raportów środowiskowych oraz uzyskiwania decyzji środowiskowych, zwłaszcza w kontekście już realizowanych inwestycji i_modernizacji, a także inwestycji planowanych w ciągu najbliższych lat.