Temat:
.
.

Termin:

Lokalizacja:

Adres:

Godziny zajęć:

Efektywność energetyczna
Nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia

21 kwietnia 2016

Hotel Marriott

Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

9:00 – 15:30

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 7 kwietnia 2016
– 990 PLN netto od dnia 8 kwietnia 2016

Zaproszenie:

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 3 pkt 1 Ustawy o efektywności energetycznej: efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Zgodnie w Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej oraz jej nowelizacją, która pojawiła się pod koniec 2015 roku – przepisy dotyczące możliwości uzyskiwania w ramach przetargu organizowanego przez Prezesa URE świadectw efektywności energetycznej będą obowiązywać do dnia 31 grudnia 2016 r. natomiast termin obowiązywania pozostałych regulacji upłynie sukcesywnie do 31 grudnia 2017 r.

Obecnie trwają prace nad projektem nowej ustawy, która ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej r., zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14. 11. 2012, str. 1). Przepisy nowej ustawy przewidują kontynuację wspierania poprawy efektywności energetycznej, polegającą na dalszym funkcjonowaniu systemu opartego na świadectwach efektywności energetycznej – popularnie zwanych: „białymi certyfikatami” – ale już na zupełnie innych zasadach.

Celem seminarium, na które mamy zaszczyt Państwa zaprosić, jest analiza rozwiązań zaprojektowanych w nowej ustawie o efektywności energetycznej, odnoszących się do zasad uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej, w tym porównanie projektowanego stanu prawnego ze stanem obecnym, w szczególności w kontekście praw i obowiązków podmiotów wnioskujących o wydanie tych świadectw. Prowadzący w sposób usystematyzowany i przystępny przedstawią Państwu różnice w uregulowaniach dotyczących „nowego” i „starego” systemu wsparcia, wskazując na ich skutki w kontekście prowadzonych przez Prezesa URE postępowań w przedmiocie wydania świadectw efektywności energetycznej. W trakcie wykładu prowadzący podzielą się z Państwem wnioskami wynikającymi z dotychczas przeprowadzonych przetargów na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, w takim zakresie w jakim będą one aktualne na gruncie projektowanej ustawy.

Założeniem prowadzących szkolenie jest, aby wiedza w tym zakresie pozwoliła podmiotom zobowiązanym w racjonalny sposób zaplanować działania mające na celu wywiązanie się z tego obowiązku.

Poruszane w trakcie seminarium zagadnienia będą mieć więc istotne znaczenie zarówno dla tych podmiotów, które zamierzają skorzystać z systemu wsparcia uzyskując wsparcie finansowe poprzez uczestnictwo w realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej jak i dla podmiotów zobowiązanych do uzyskania oszczędności energii finalnej na poziomie określonym przepisami projektowanej ustawy.

W tym zmieniającym się otoczeniu prawnym dotyczącym efektywności energetycznej Zespół industry-events.eu przygotował specjalistyczne seminarium:

Efektywność energetyczna
Nowelizacja ustawy, zmiany w systemie wsparcia

które odbędzie się 21 kwietnia 2016 w Hotelu Marriott w Warszawie
.
W trakcie seminarium omówione będą kwestie takie jak:

  • główne założenia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej,
  • zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego,
  • realizacja obowiązków ciążących na sprzedawcach energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego.

Do zobaczenia 21 kwietnia 2016 w Hotelu Marriott w Warszawie.
Jolanta Szczepaniak
industry-events.eu

Program:

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

  • główne założenia nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej,
  • zasady uzyskiwania świadectw efektywności energetycznej – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego,
  • realizacja obowiązków ciążących na sprzedawcach energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego – porównanie dotychczas obowiązującego i projektowanego stanu prawnego.

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@www.industry-events.eu bądź pod numerem: +48 690 144 776.


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętego szkolenia na temat umów EFET dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.
Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.

Prowadzący:

2_Marek Zawiska_160x200

Marek Zawiska, Ekspert ds. efektywności energetycznej

Absolwent wydziału Prawa i Administracji UW, wieloletni pracownik URE, współautor komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autor artykułów poświęconych problematyce dotyczącej orzecznictwa prawnego na rynku paliw i energii.

Patroni medialni:

cire

ioze

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 7 kwietnia 2016
– 990 PLN netto od dnia 8 kwietnia 2016