industry-events.eu przedstawia ekspertów, z którymi możecie się Państwo spotkać na naszych seminariach

JacekBrandt_150x244

Jacek Brandt
Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej i_Regulacji
Towarowa Giełda Energii S.A.

Piotr Fedorowicz

Piotr Fedorowicz
Adwokat
Weil, Gotshal & Manges

5_MaciejGomolka_160x200

Maciej Gomółka
Dyrektor Sprzedaży
Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

Michal_Jablonski

Michał Jabłoński
ekspert ds. ochrony środowiska, Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Michał Jaśkiewicz CEO

Michał Jaśkiewicz
CEO & Founder, Ansee Consulting

Marian_Kilen_91x136

Marian Kilen
Production Optimization and Energy Trading Manager
Fortum Power and Heat Polska

Kocoł Piotr

Piotr Kocoł
aplikant adwokacki w Zespole Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS

1_KonradKosicki_160x200

Konrad Kosicki
Adwokat – Counsel
Kancelaria Gide Loyrette Nouel

Monika Kotynia

Dr inż. Monika Kotynia
Konsultant ds Wody w Przemyśle, Starszy Specjalista ds Funduszy Unijnych, Arcadis

zbigniew_kozlowski_91x136

Mec. Zbigniew Kozłowski
Adwokat, Of Counsel

Wioleta Mokrzycka - Kopia

Wioleta Morzycka
Spec. ds. ochrony środowiska, nadzór środowiskowy, Ansee Consulting

3_Donata Nowak_160x200

Donata Nowak
Ekspert ds. efektywności energetycznej

Jolanta Olbracht

Mgr inż. Jolanta Olbracht
Kierownik Projektu, Arcadis

4_Wojciech Piskorski_144x180

Wojciech Piskorski
Prezes Zarządu
Consus Carbon
Engineering Sp. z o.o.

Michał Roszyk

Michał Roszyk
Spec. ds. ocen oddziaływania na środowisko, Ansee Consulting

Rutkowska-Subocz_Ewa

Mec. Ewa Rutkowska-Subocz
Partner, Kancelaria Dentons

Tomasik Milosz

Mec. Miłosz Tomasik
Radca Prawny, Senior Associate

2_Marek Zawiska_160x200

Marek Zawiska
Ekspert ds. efektywności energetycznej

Absolwent Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowych studiów z_zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
W chwili obecnej zatrudniony jest na stanowisku Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej i Regulacji w Towarowej Giełdzie Energii S.A. i zajmuje się wdrażaniem projektów europejskiego rynku energii. W latach 1999-2008 zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu TGE S.A.. W latach 1992-1999 pracował w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. na różnych stanowiskach biorąc udział w pracach związanych z tworzeniem i wdrażaniem rynku energii elektrycznej w Polsce.

Piotr Fedorowicz jest adwokatem i prawnikiem w departamencie energetyki i zasobów naturalnych warszawskiego biura Weil.
Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, utworzonego przez Uniwersytet Warszawski wspólnie z University of Florida Levin College of Law. Przed rozpoczęciem w 2013 roku współpracy z kancelarią Weil pracował w kilku polskich kancelariach prawnych w Warszawie oraz w dziale prawnym jednej z największych firm budowlanych w Polsce.
Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie nieruchomości oraz w procesach inwestycyjnych. Jako doradca uczestniczył w licznych transakcjach inwestycyjnych, połączeń i przejęć oraz transakcji typu private equity. Na bieżąco świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie zagadnień dotyczących sektora wydobywczego, prawa zamówień publicznych i obrotu nieruchomościami.
Uczestniczył w transakcjach dotyczących kilkudziesięciu zlokalizowanych w Polsce projektów farm wiatrowych oraz elektrowni wodnych. Był zaangażowany jako doradca inwestorów krajowych i zagranicznych w różne projekty energetyczne, w_tym w przetargi oraz budowę elektrowni węglowych o mocach 910 MW–1800 MW.
Biegle włada językiem angielskim.

W Consus Carbon Engineering odpowiedzialny m.in. za kontakty z kluczowymi klientami. Od 2010 roku aktywny na unijnym rynku handlu uprawnieniami do emisji jako analityk, trader i doradca. Magister zarządzania międzynarodowymi projektami i handlu zagranicznego.

Legitymujący się dyplomem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; wieloletni pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska i Ministerstwa Środowiska. Brał udział w pracach forum Rady Unii Europejskiej dotyczących kształtu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Uczestniczy w pracach Technicznych Grup Roboczych w Biurze IPPC w Sewilli przygotowujących dokumenty referencyjne BREF w kilku dziedzinach działalności przemysłowej. Współautor projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska implementującego dyrektywę IED do krajowego porządku prawnego.

CEO & Founder Ansee Consulting. Z wykształcenia jest specjalistą ds. ochrony środowiska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez 14 lat pracy w branży poszerzył swoje doświadczenie i umiejętności eksperta ds. ocen oddziaływania na środowisko i_zarządzania ryzykiem środowiskowym. Kooperacja z jednostkami naukowymi zaowocowała publikacjami w zakresie wytycznych krajowych. W 2011 otrzymał nagrodę gospodarczą Gryf Dolnośląski, a w 2012 Business Centre Club zaprosił go do swojego grona, jako zaufanego przedsiębiorcę i eksperta ochrony środowiska. W 2016 roku dołączył do Zespołu Roboczego ds. jakości powietrza przy Instytucie Rozwoju Terytorialnego.

W Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. od 2008 r. Odpowiada za obrót energią elektryczną i instrumentami pochodnymi związanymi z energią elektryczną. Wraz z zespołem zajmuje się optymalizacją produkcji energii elektrycznej produkowanej we własnych źródłach Fortum w Polsce oraz zarządzaniem portfelami energii elektrycznej, praw majątkowych, gazu i uprawnień do emisji CO2.
Wcześniej pracował w PGE Electra S.A., gdzie m.in. pełnił obowiązki dyrektora Biura Obrotu Energią Elektryczną i Prawami Majątkowymi.
Członek Towarzystwa Obrotu Energią. Reprezentant Fortum w spotkaniach EFET (European Federation of Energy Traders) – Task Force Eastern Europe.

Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska i postępowaniu administracyjnym. Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom m.in. przy kwestiach związanych z planowaniem i rozwijaniem projektów z zakresu energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej oraz poszukiwania i wydobywania węglowodorów.

Przeprowadzał audyty prawne oraz doradzał w transakcjach związanych z nabywaniem m.in. farm wiatrowych, sieci elektrociepłowni, kolei linowych i wyciągów narciarskich, sieci zakładów przetwarzania odpadów.

W swojej praktyce doradza również w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gospodarki wodno-ściekowej, pozwoleń na korzystanie ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń zintegrowanych, uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz szkód w środowisku.

Piotr Kocoł doradzał jednej z największych polskich elektrowni węglowych w wielu aspektach prawnych związanych z wyciekiem mazutu. Uczestniczył w pracach zespołu doradzającego Ministerstwu Środowiska w przedmiocie Międzynarodowej Konwencji Minamata w sprawie rtęci. Doradzał dużej elektrociepłowni w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód. Był również zaangażowany w doradztwo międzynarodowemu producentowi farb i lakierów samochodowych w sprawie wprowadzenia na rynek produktów zawierających lotne związki organiczne. Ostatnio brał udział w przygotowywaniu strategii wdrożenia Dyrektywy IED w dużej sieci elektrociepłowni, a także w opracowaniu scenariuszy postępowania dla kilku elektrociepłowni zmierzających do uzyskania dodatkowych uprawnień do emisji CO2.

Counsel w zespole energetyki warszawskiego biura Gide Loyrette Nouel. Doradza pomiotom z sektora energetycznego, w szczególności w kwestiach związanych z nabywaniem, rozwojem oraz finansowaniem projektów energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnej. Doradza także w kwestiach regulacyjnych i_w_zakresie obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym, zielonymi certyfikatami, uprawnieniami do emisji i jednostkami Kioto. Reprezentował wiele przedsiębiorstw energetycznych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed sądami powszechnymi a także w postępowaniach arbitrażowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo przy projektach infrastrukturalnych takich jak autostrady i stadiony.
Brał udział w licznych konferencjach i seminariach dotyczących rynku energii, a w szczególności z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich finansowania. Jest autorem publikacji dotyczących tematyki prawa energetycznego oraz zmian klimatycznych, a także zagadnień prawa cywilnego.
Uzyskał dyplom Master of Laws – LL.M. w dziedzinie European and International Law na Uniwersytecie w Bremie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda.

Zajmuje się różnorodnymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, inżynierią chemiczną i zarządzaniem dla klientów ze sfery nauki, administracji publicznej i biznesu. Wykonuje analizy finansowe, studia wykonalności dla projektów inwestycyjnych. Ekspert oceniający projekty dla Komisji Europejskiej i instytucji polskich. Specjalista w zakresie środków unijnych. Wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i programami – certyfikat PRINCE2 Foundation oraz kontroli – certyfikat Audytor wewnętrzny II stopnia. Posiada ponad 11-letnie doświadczenie w zakresie jakości wody, procesów uzdatniania, instalacji wodnych i ściekowych. Wykonuje audyty wodne i środowiskowe I i II fazy, analizy ryzyka. Lider działu Woda w Przemyśle w Arcadis Polska.

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem z ponad 10-letnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu ochrony środowiska naturalnego. W kancelarii K&L Gates kieruje Zespołem Prawa Ochrony Środowiska. Od 2013 roku mec. Kozłowski otrzymuje rokrocznie rekomendację indywidualną w prestiżowym międzynarodowym rankingu Chambers Europe (obecnie plasuje się w kategorii Band 2). Znalazł się również w gronie laureatów rankingu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2015”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Doradza w kwestiach związanych między innymi z emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska, w tym pozwoleniami zintegrowanymi. Wspiera Klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, cementowego, metalurgicznego, produkcyjnego, nieruchomościowego oraz sektora poszukiwania i wydobywania kopalin. Doradza również organom administracji publicznej. Uczestniczy w projektach związanych z budową i modernizacją elektrowni i innych zakładów przemysłowych. Z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących decyzji, pozwoleń oraz kar środowiskowych.

Specjalista ds. ochrony środowiska oraz nadzorów środowiskowych na placach budowy. Służy pomocą w procedurze administracyjnej uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z zakresu energetyki, hydrotechniki i komunikacji miejskiej. Posiada wykształcenie w zakresie ochrony środowiska, a także bezpieczeństwa i higieny pracy. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Związana z Urzędem Regulacji Energetyki od początku jego istnienia. Współautor komentarza do ustawy – Prawo energetyczne pod redakcją dr. M. Swory i_dr._Z._Murasa.

Kierownik Projektu w firmie Arcadis sp. z o.o., posiada ponad 15 – letnie doświadczenie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej oraz gospodarki wodnej. W trakcie swojej kariery zawodowej uczestniczyła w wielu projektach dotyczących określania zagrożenia i ryzyka powodziowego w układzie zlewniowym, jak również możliwości jego ograniczenia. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie z zakresu modelowania hydrologiczno-hydraulicznego jak i zastosowania systemów informacji przestrzennej. Karierę zawodową rozpoczęła jako urzędnik w Ośrodku Koordynacyjno-Informacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej działającym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast przez ostatnie 6 lat pełni funkcję Kierownika Projektu na tematach związanych z jej kompetencjami w firmach projektowo-konsultingowych.

Prezes Zarządu Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.
Ponad 15-letnie doświadczenie w dziedzinie klimatu, energetyki i systemów zarządzania jakością i ryzykiem opartych o_normy ISO. Doradzał w zakresie monitoringu, raportowania i weryfikacji od I okresu rozliczeniowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS) największym firmom w Polsce. Realizował projekty redukcyjne w_oparciu o metodologię UNFCCC, jest współautorem Systemu Zielonych Inwestycji. Obecnie doradza firmom z zakresu optymalizacji procesów związanych z emisją GHG i prowadzi szkolenia na weryfikatora wewnętrznego, również dla zagranicznych podmiotów.

Spec. ds. ocen oddziaływania na środowisko. Reprezentuje Inwestorów w procedurze administracyjnej uzyskiwania decyzji o_środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z zakresu energetyki odnawialnej, dróg, kolei, linii energetycznych i_budownictwa. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w_Poznaniu, gdzie studiował geografię o specjalizacji kształtowanie i ochrona środowiska.

Kieruje Praktyką Ochrony Środowiska w Polsce i Europie. Jest także członkiem Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych oraz regulacyjnych aspektach działalności przedsiębiorców. Jej praktyka obejmuje wszystkie aspekty rynkowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych ważne z punktu widzenia prawa ochrony środowiska, przepisów dotyczących zmian klimatycznych i przepisów regulujących działalność geologiczną i górniczą. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorcom oraz podmiotom publicznym w sprawach dotyczących polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska oraz geologicznych i górniczych aspektów poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin, w tym gazu konwencjonalnego oraz niekonwencjonalnego, m.in. gazu łupkowego (shale gas) oraz gazu zaciśniętego (tight gas).

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym specjalizującym się od ponad 7 lat w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących emisji przemysłowych, oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska (w szczególności pozwoleń zintegrowanych), zanieczyszczeń powierzchni ziemi, prawa wodnego oraz gospodarowania odpadami. Doradza również w kwestiach związanych z prawem budowlanym, zagospodarowaniem przestrzennym oraz prawem geologicznym i górniczym.

Z powodzeniem wspiera Klientów w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, koncesji, pozwoleń zintegrowanych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dostępu do informacji o środowisku. Bierze udział w rozwijaniu szeregu projektów w kluczowych gałęziach polskiej gospodarki, w tym największych przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze energetyki konwencjonalnej na przestrzeni ostatnich dekad, kopalni węgla kamiennego, poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów, projektów infrastrukturalnych, oraz zakładów produkcyjnych z różnych dziedzin przemysłu.

Prowadzi również wykłady na studiach podyplomowych z zakresu prawa ochrony środowiska na jednej z warszawskich uczelni wyższych. Mec. Tomasik otrzymał rekomendację indywidualną w dziedzinie prawa ochrony środowiska w międzynarodowym rankingu Chambers Europe.

Absolwent wydziału Prawa i Administracji UW, wieloletni pracownik URE, współautor komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autor artykułów poświęconych problematyce dotyczącej orzecznictwa prawnego na rynku paliw i energii.