Temat:

Termin:

Lokalizacja:

Adres:

Godziny zajęć:

Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska za 2015 r.

28 stycznia 2016

Hotel Marriott

Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

9:00 – 15:30

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 14 stycznia 2016
– 990 PLN netto od dnia 15 stycznia 2016

Zaproszenie:

 

Szanowni Państwo,

proponujemy udział w specjalistycznym seminarium:
Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska za 2015 r.,

które odbędzie się:

29 stycznia 2016 w Hotelu Marriott w Warszawie.

Seminarium dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za ochronę środowiska w przedsiębiorstwach. Pierwszy kwartał 2016 roku to dla wielu firm trudny pod kątem formalnym okres. Wtedy bowiem trzeba przygotowywać różnorodne sprawozdania dotyczące ochrony środowiska. Wiąże się to ze zbieraniem danych, analizą, wypełnianiem wszelkiej dokumentacji i składaniem raportów, a także wnoszeniem różnych opłat. Zaniedbanie w tej kwestii może prowadzić do przykrych i kosztownych konsekwencji.

Niejasne przepisy i różne interpretacje poszczególnych zapisów sprawiają, że wielu przedsiębiorców ma ogromne trudności z wykonaniem tego zadania. Sami urzędnicy mają często trudności z poprawną interpretacją przepisów. Niestety na końcu odpowiedzialność ponosi firma. To na jej pracownikach spoczywa obowiązek poprawnego przygotowania i złożenia sprawozdań. Dlatego w trakcie organizowanego przez industry-events.eu seminarium dowiedzą się Państwo które sprawozdania obowiązują daną firmę, do kiedy i gdzie musi je złożyć, a także jak poprawnie je wypełnić oraz jak obliczyć obowiązującą opłatę.

Spotkanie poprowadzą m.in. specjaliści z Kancelarii Prawnej CMS Cameron McKenna.

Zapraszam do udziału,
Jolanta Szczepaniak
industry-events.eu

Program:

 

Wśród najważniejszych zagadnień seminarium znalazły się:

  • Prawo ochrony środowiska w kontekście naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz zmiany w regulacjach prawnych,
  • Finansowo – prawne środki ochrony środowiska: opłaty za korzystanie ze środowiska – najnowsze zmiany w prawie, za co i od kiedy, zwolnienia, sankcje karne,
  • Ewidencja opłatowa: dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków, składowanie odpadów, wykazy stawek, zasady prawidłowego sporządzania,
  • Metodyka obliczania ładunków zanieczyszczeń oraz należnych opłat,
  • Raporty do KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska,

Szczegółowy program seminarium dostępny jest na życzenie osób zainteresowanych pod adresem mailowym: Jolanta.Szczepaniak@www.industry-events.eu bądź pod numerem: +48 690 144 776.


Istnieje również możliwość zorganizowania zamkniętego szkolenia na temat Sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska dostosowanego do potrzeb uczestników i profilu działalności Państwa firmy.
Zainteresowane firmy zapraszam do kontaktu.

Prowadzący:

 

zbigniew_kozlowski_91x136
Tomasik Milosz
Kocoł Piotr

Mec. Zbigniew Kozłowski, Adwokat, Zespół Prawa Ochrony Środowiska, CMS Cameron McKenna

Zbigniew Kozłowski jest adwokatem kierującym Zespołem Prawa Ochrony Środowiska CMS, wiodącą praktyką na rynku kancelarii prawnych świadczących pomoc prawną w_obszarze prawa ochrony środowiska według rankingów dziennika „Rzeczpospolita” oraz Chambers Europe. W tym ostatnim międzynarodowym rankingu mec. Kozłowski otrzymał również rekomendację indywidualną.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu ochrony środowiska. Doradza w kwestiach związanych między innymi z_emisjami przemysłowymi, handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, ocenami oddziaływania na środowisko, gospodarką odpadami, gospodarką wodno-ściekową, zanieczyszczeniami środowiska oraz pozwoleniami na korzystanie ze środowiska.

Zbigniew Kozłowski świadczył kompleksową pomoc prawną w sprawie wycieku mazutu z jednej z_największych elektrowni w Polsce. Brał udział w przygotowaniu strategii wdrożenia dyrektywy IED w sieci elektrowni i elektrociepłowni, a także w opracowaniu scenariuszy postępowania dla kilku elektrociepłowni zmierzających do uzyskania dodatkowych nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2. Doradzał w kwestii odstępstw od konkluzji BAT. Reprezentował inwestorów w szeregu postępowań dotyczących decyzji o_środowiskowych uwarunkowaniach, zezwoleń na udział w systemie handlu emisjami dwutlenku węgla, oraz pozwoleń zintegrowanych (w tym w postępowaniach odwoławczych i_sądowo-administracyjnych). Uczestniczył w projektach związanych z budową nowych mocy wytwórczych w polskiej energetyce.


Mec. Miłosz Tomasik, Prawnik, Departament Energetyki i Projektów, CMS Cameron McKenna

Miłosz Tomasik jest radcą prawnym w Zespole Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS.

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, w tym w szczególności w zagadnieniach dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko, pozwoleń na korzystanie ze środowiska (w szczególności pozwoleń zintegrowanych), gospodarowania odpadami oraz ściekami, zanieczyszczeń powierzchni ziemi, szkód w środowisku, ochrony przyrody, emisji przemysłowych oraz innych powiązanych regulacjach publiczno-prawnych. Świadczył również doradztwo w sprawach związanych z prawem budowlanym oraz zagospodarowaniem przestrzennym, w tym zwłaszcza dotyczących inwestycji z sektora energetyki konwencjonalnej, jak i energetyki odnawialnej, górnictwa oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych.

Mecenas Tomasik z powodzeniem doradzał w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na emisję CO2 oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Świadczył doradztwo prawne na rzecz międzynarodowych korporacji prowadzących poszukiwania złóż węglowodorów w Polsce w kwestiach związanych m.in. z oceną oddziaływania na środowisko, odpowiedzialnością za zagospodarowanie odpadów, szkodami w środowisku oraz dostępem do informacji o środowisku. Zdobył szerokie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej polskich oraz zagranicznych podmiotów inwestujących w energetykę konwencjonalną oraz odnawialną, obejmujące uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kwestię zapewniania udziału społeczeństwa oraz statusu organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych, pozwolenia zintegrowane i emisje przemysłowe, jak również sprawy związane z pozwoleniami na budowę, planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami oraz zapewnieniem tytułu do ziemi. Doradza inwestorom rozwijającym nowatorskie przedsięwzięcia w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

Mecenas Tomasik uczestniczył w wielu audytach prawnych obejmujących m.in. farmy wiatrowe, energetykę konwencjonalną, elektroenergetyczne sieci przesyłowe, gazociąg tranzytowy, spółki z sektora górnictwa ropy i gazu, ogólnopolskie sieci sklepów spożywczych, fabryki farmaceutyków oraz ośrodki narciarskie. Świadczy kompleksowe doradztwo prawne w sprawach związanych z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, odpowiedzialnością za składowiska odpadów przemysłowych, zrzutem ścieków przemysłowych oraz handlem uprawnianiami do emisji CO2. Był odpowiedzialny za opracowanie części środowiskowej projektu kompleksowej umowy regulującej wspólne wykorzystanie infrastruktury transmisyjnej przez dwóch wiodących operatorów sieci komórkowych. Brał udział w opracowaniu raportu dla organizacji branżowej z sektora energetyki konwencjonalnej obejmującego analizę funkcjonowania reżimu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce oraz przedstawienie propozycji usprawnień systemowych.


Piotr Kocoł jest aplikantem adwokackim w Zespole Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki i Projektów w CMS

Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska i postępowaniu administracyjnym. Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom m.in. przy kwestiach związanych z planowaniem i rozwijaniem projektów z zakresu energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej oraz poszukiwania i wydobywania węglowodorów.

Przeprowadzał audyty prawne oraz doradzał w transakcjach związanych z nabywaniem m.in. farm wiatrowych, sieci elektrociepłowni, kolei linowych i wyciągów narciarskich, sieci zakładów przetwarzania odpadów.

W swojej praktyce doradza również w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, gospodarki wodno-ściekowej, pozwoleń na korzystanie ze środowiska ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń zintegrowanych, uprawnień do emisji dwutlenku węgla oraz szkód w środowisku.

Piotr Kocoł doradzał jednej z największych polskich elektrowni węglowych w wielu aspektach prawnych związanych z wyciekiem mazutu. Uczestniczył w pracach zespołu doradzającego Ministerstwu Środowiska w przedmiocie Międzynarodowej Konwencji Minamata w sprawie rtęci. Doradzał dużej elektrociepłowni w postępowaniu administracyjnym dotyczącym nałożenia kary pieniężnej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód. Był również zaangażowany w doradztwo międzynarodowemu producentowi farb i lakierów samochodowych w sprawie wprowadzenia na rynek produktów zawierających lotne związki organiczne. Ostatnio brał udział w przygotowywaniu strategii wdrożenia Dyrektywy IED w dużej sieci elektrociepłowni, a także w opracowaniu scenariuszy postępowania dla kilku elektrociepłowni zmierzających do uzyskania dodatkowych uprawnień do emisji CO2.

Partner:

 

images

CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki spółka komandytowa

CMS Cameron McKenna jest cieszącą się uznaniem międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe doradztwo prawne na rzecz biznesu, instytucji finansowych oraz instytucji i organów administracji. Jesteśmy jedną z_największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 20 lat, mamy biura w Warszawie i Poznaniu.
Dysponujemy unikalną wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawnych i biznesowych aspektów funkcjonowania polskiego sektora energetycznego. Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z projektami gazowymi, elektroenergetycznymi, naftowymi i wydobywczymi. Wspieramy Klientów między innymi w szeroko rozumianych kwestiach regulacyjnych, w tym w zagadnieniach związanych z koncesjonowaniem oraz taryfikowaniem działalności gospodarczej, przyłączaniem do sieci, TPA, unbundlingiem, oraz wykonywaniem pozostałych obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne dla operatorów systemów elektroenergetycznych i gazowych. Prowadzimy kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych – w tym w nowe źródła wytwórcze – obejmującą przygotowanie i negocjacje głównych dokumentów projektu, w szczególności kontraktów budowlanych, organizację procesu budowlanego i związanych z nim pozwoleń i decyzji środowiskowych oraz organizację finansowania projektu. Doradzamy także przy łączeniu, przejmowaniu i procesach restrukturyzacyjnych oraz w bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw energetycznych.
Nasz zespół energetyczny liczy ponad 25 prawników i jest powszechnie uznawany za wiodący na rynku, co potwierdzają badania i odzwierciedlają rankingi publikowane przez renomowane międzynarodowe wydawnictwa (Chambers Europe, The Legal 500).

www.cms-cmck.com

Patroni medialni:

ioze

Rejestracja:

Formularz:
DOC
PDF

Cena:
– 890 PLN netto do dnia 14 stycznia 2016
– 990 PLN netto od dnia 15 stycznia 2016